Κέντρο Πληροφόρησης

INTERNET:
Η Βιβλιοθήκη συμμετέχει ενεργά στην κοινωνία των πληροφορίας, δίνοντας την δυνατότητα στους επισκέπτες της να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών και αποστολή-λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων.Στην διάθεση του κοινού υπάρχουν οκτώ (8) Η/Υ συνδεδεμένοι με το Διαδίκτυο. Η χρήση τους παρέχεται δ ω ρ ε ά ν.
Προτεραιότητα έχουν οι άνεργοι νέοι που έχουν κάρτα ανεργίας.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ«ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% ενταγμένο στο Μέτρο 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»
Ειδικότερα το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης δίνει τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης για λήψη πληροφοριών από πηγές της Βιβλιοθήκης (CD –DVD, VIDEO , ΒΙΒΛΙΑ κ.λ.π) και μέσω του Διαδικτύου.

Αποτελεί για τους επισκέπτες:Χώρος μάθησης, πληροφόρησης, γνωριμίας και εξοικείωσης με την κοινωνία της πληροφορίας. Αναπτύσσει τη δεξιότητα εντοπισμού, αξιολόγησης και χρήσης της πληροφορίας. Διευκολύνει την ατομική μάθηση, την έρευνα, την αναζήτηση. Παρέχει τα μέσα για την πρόσβαση σε διάφορες πηγές πληροφόρησης με την χρήση πολυμέσων και ηλεκτρονικών μέσων. Εξοικείωση με την βιβλιοθήκη και πρόσβαση στη γνώση.

Στόχοι του έργου:
? Εξοικείωση του κοινού με e-Learming και e-Europe.
? Προώθηση των εκπαιδευτικών στόχων.
? Αύξηση της χρήσης των βιβλιοθηκών και των υπηρεσιών πληροφόρησης.
? Προώθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των χρήσεων εφαρμογών πληροφορικής.
? Εξάλειψη ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας.
? Ένταξη των πολιτών της Περιφέρειας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%