Αναγνωστήριο

Υπηρεσίες Αναγνωστηρίου και Συμπεριφορά Χρηστών

Το Αναγνωστήριο είναι διαθέσιμο στο κοινό, είτε αυτό κάνει χρήση της συλλογής της Βιβλιοθήκης, είτε δικού του υλικού.

Οι χρήστες οφείλουν να κάνουν ησυχία και να μιλούν χαμηλόφωνα στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.

Το φαγητό, τo ποτό, ο καφές απαγορεύονται στο Αναγνωστήριο, καθώς η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Ακόμη δεν θα πρέπει να φέρνουν εντός του κτηρίου κατοικίδια ή άλλα ζώα.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρώς σε όλους τους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες θα πρέπει να τηρούν απόλυτη σειρά προτεραιότητας, όπου απαιτείται (δανεισμός, φωτοτυπίες, έκδοση καρτών, πληροφοριακά αιτήματα, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ).

Οι χρήστες οφείλουν να υποβάλλουν με σαφήνεια τα αιτήματά τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Εσωτερικού Οδηγού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να ζητούν τη βοήθεια του προσωπικού, σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν τυχόν δυσκολία στη χρήση της.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν καλή χρήση των τεκμηρίων που τους παρέχονται (να μη σημειώνουν πάνω στα βιβλία, να μην ακουμπούν σημειωματάρια πάνω στα βιβλία, να μη φέρουν μαζί τους αντικείμενα που είναι δυνατό να προκαλέσουν φθορές στα βιβλία, να μην αφαιρούν σελίδες ή φωτογραφικό υλικό από τα βιβλία, και, γενικώς, να μην προβαίνουν σε ενέργειες που μπορεί να βλάψουν το τεκμήριο που τους έχει διατεθεί, ενώ θα πρέπει να ενημερώνουν τον αρμόδιο υπάλληλο για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιληφθούν (π.χ. εάν κάποιο βιβλίο έχει άκοπες σελίδες)

Χρήστες, που, επανειλημμένα, δυστροπούν χωρίς λόγο ή δημιουργούν προβλήματα σε άλλους χρήστες, δε συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του προσωπικού ή συμπεριφέρονται ανάρμοστα, αποβάλλονται οριστικά από τη Βιβλιοθήκη.

Το Αναγνωστήριο, το υλικό και όλοι οι χώροι της Βιβλιοθήκης, προστατεύονται και παρακολουθούνται από ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης).

Η Βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύσει για ορισμένο χρονικό διάστημα το Αναγνωστήριο για να το χρησιμοποιήσει για δραστηριότητες και εκδηλώσεις όταν κρίνεται αναγκαίο.

Φωτοαντίγραφα
Το υλικό της Βιβλιοθήκης δύναται να φωτοτυπηθεί. Οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται για το σκοπό αυτό στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Ο αριθμός των φωτοτυπούμενων σελίδων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό που ορίζεται από Διεθνείς Συμβάσεις, για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993 «Περί πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών»).

Απαγορεύεται η παραγωγή φωτοαντιγράφων από παλαιότυπα, σπάνια βιβλία, χαρακτικά, χειρόγραφα, βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν το 1920, καθώς και βιβλία που η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει. Στην περίπτωση που κάποιο έντυπο δε διατίθεται για φωτοαντίγραφα, ο αναγνώστης λαμβάνει έγκριση από τον Διευθυντή, για φωτογράφηση, εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Η φωτοτύπηση μέχρι και 5 σελίδων είναι δωρεάν ενώ η υπέρβαση αυτού του ορίου υποχρεώνει τους χρήστες να προσκομίζουν τριπλάσιο χαρτί για τη δυνατότητα αναπλήρωσης των αναλωσίμων και συντήρησης των μηχανημάτων.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%