ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΤΕΣ – ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Παρακαλούνται οι εκδότες, οι τυπογράφοι, οι συγγραφείς και οι εν γένει δημιουργοί, ιδιαίτερα όσοι ελκύουν την καταγωγή τους από τη Φθιώτιδα, αλλά και την Στερεά Ελλάδα γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τόπο και τη γλώσσα δραστηριοποίησης τους, να καταθέτουν δύο(2) αντίτυπα κάθε είδους υλικού στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Λαμίας, σύμφωνα με το Ν. 3140/2003 (ΦΕΚ 141/10-06-2003), τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοσίων Βιβλιοθηκών (ΦΕΚ 1173/20-08-2003) και την Υ.Α. 190/24-03-2009 (ΦΕΚ 637/06-04-2009).

Η Δ. Κ. Βιβλιοθήκη Λαμίας γνωστοποιεί στους δημιουργούς τη λήψη των έργων τους με σχετικό έντυπο – απόδειξη και δεσμεύεται να μην δημοσιεύει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα κείμενα που λαμβάνει, αλλά να τα καταγράφει στο βιβλιοθηκονομικό πρόγραμμα ΑΒΕΚΤ και να τα διαφυλάσσει.

Τα πνευματικά δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς των έργων, σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Free shipping
for orders over 50%